REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BLISCO

z dnia 1.10.2017

 

I. Postanowienia ogólne

1, Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) spółka GAPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.blisco.pl, prowadzony jest przez spółkę GAPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-689) ul. Obornicka 330, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615953, posiadająca NIP 9721263697, REGON 364338560 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@blisco.pl.

3. Celem ustalenia niniejszego Regulaminu jest określenie rodzaju, zakresu oraz zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę GAPS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy GAPS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która posiada prawa do Serwisu internetowego a Klientami oraz Wykonawcami Usługi.

4. Spółka udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w systemie teleinformatycznym, w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie, zapisanie i wydrukowanie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

 

II. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.blisco.pl, służący złożeniu Zamówienia na Usługę, uzupełniany o dane zawierające adres poczty elektronicznej Klienta, numer telefonu Klienta, miasto wykonania Usługi, adres, pod którym Usługa ma zostać wykonana oraz opis problemu lub usterki, której dotyczy Zamówienie;
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Serwisu;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz.459);
 4. Kodeks postepowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822);
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego Blisco;
 6. Serwis internetowy (Serwis)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.blisco.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zamówić Usługę;
 7. Spółka – GAPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 8. Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Klientem a Wykonawcą Usługi na podstawie złożonego Zamówienia i dotyczący jego realizacji, w formie ustnej lub pisemnej, którego Spółka nie jest stroną;
 9. Usługa– usługa zamawiana poprzez Serwis, oferowana Klientowi za pośrednictwem Serwisu i świadczona przez Wykonawcę Usługi;
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 13. Wykonawca Usługi – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi naprawcze, remontowe i serwisowe, któremu Spółka przekazuje Zamówienia.
 14. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, składane Wykonawcy Usługi za pośrednictwem Serwisu, na wybraną przez niego Usługę.

 

III. Zasady świadczenia usług

 

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia, co wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Klienta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Złożenie zamówienia następuje za pomocą Formularza dostępnego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.blisco.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Serwisem, pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Koszty połączenia telefonicznego i internetowego ponosi Klient, zgodnie z taryfą danego operatora, który świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz Klienta.
 3. W celu Zamówienia Usługi za pomocą Serwisu, koniecznym jest skorzystanie przez Klienta z komputera podłączonego do sieci internetowej (PC, Mac lub innego) lub innego urządzenia (tablet, smartfon, palmtop itp.) posiadającego dostęp do sieci internetowej oraz przeglądarkę internetową. Klient może również złożyć Zamówienie telefonicznie wybierając numer wskazany w pkt 2 powyżej.
 4. W ramach korzystania z Serwisu przez Klientów niedozwolone jest przesyłanie treści bezprawnych, tj. naruszających dobra Spółki lub osób trzecich, stwarzających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, informacji zawierających treści pornograficzne albo propagujących ideologie faszystowskie, nazistowskie, rasistowskie, nacjonalistyczne oraz inne nawołujące do przemocy. Korzystając z Serwisu Klienci winni przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz działać w sposób nienarażający Spółkę na szkody majątkowe lub niemajątkowe.
 5. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 6. Informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości oferowanych Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w formularzu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Serwisu,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub narażający Spółkę na szkody majątkowe lub niemajątkowe.
 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może złożyć Zamówienia bez uprzedniej zgody Spółki.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pomocą sieci internetowej.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

 

IV. Procedura zamawiania usługi

 

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową Serwisu, wypełnić Formularz, a następnie wysłać go poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”. Zamówienie można złożyć również dzwoniąc pod numer podany na stronie internetowej Serwisu. Złożenie Zamówienia jest bezpłatne.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Usługi.
 3. Spółka przekazuje w ciągu 1 dni roboczego Zamówienie oraz dane Klienta, wybranemu według własnego uznania, Wykonawcy Usługi. Przy wyborze Wykonawcy Usługi, Spółka kieruje się charakterem i przedmiotem Zamówienia, rodzajem działalności prowadzonej przez Wykonawcę Usługi, obszarem świadczenia usług oraz jego dostępnością czasową. Klient otrzymuje wiadomość SMS potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 4. Po przekazaniu Zamówienia przez Serwis, Wykonawca Usługi kontaktuje się z Klientem ustalając szczegóły jej wykonania, w tym orientacyjny koszt i czas. Ustalenie szczegółów Zamówienia może być dokonane po przyjeździe Wykonawcy Usługi pod adres wskazany przez Klienta i dokonaniu diagnozy problemu.
 5. Płatność za wykonaną Usługę, w tym za dojazd Wykonawcy Usługi do Klienta, jest dokonywana w formie i terminie uzgodnionych między Klientem i Wykonawcą Usługi.
 6. Kwestie gwarancji na wykonane Usługi ustalane są pomiędzy Klientem a Wykonawcą Usługi.
 7. Spółka może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Zlecenia od Klienta lub odwołać realizację już przyjętego Zlecenia, o czym powiadomi Klienta telefonicznie.

 

V.Odpowiedzialność

 

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe wskutek korzystania przez Klientów z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem;
  2. informacje pobierane i przesyłane przez Klienta za pośrednictwem sieci internetowej;
  3. szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia usług przez Serwis;
  4. brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta z powodu działania siły wyższej lub osób trzecich, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności,
  5. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub innymi okolicznościami, które są niezależne od Spółki;
  6. nieprzestrzeganie przez Klientów warunków Regulaminu.
 2. Spółka nie jest stroną Umowy łączącej Klienta oraz Wykonawcę Usługi i nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonej Usługi oraz innych prac objętych Zamówieniem i uzgodnionym między Klientem a Wykonawcą Usługi, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek czynności w ramach Zamówienia. Całość odpowiedzialności za usługi objęte Zamówieniem świadczone na rzecz Klienta spoczywa na Wykonawcy Usługi.

 

VI. Reklamacje – Wykonawca Usługi

 

 1. Podmiotem właściwym do rozstrzygania wszelkich zgłoszeń i reklamacji dotyczących bezpośrednio Usługi objętej zakresem Zamówienia oraz innych czynności ustalonych między Klientem a Wykonawcą Usługi jest Wykonawca Usługi. Klient kieruje zgłoszenia i reklamacje bezpośrednio do Wykonawcy Usługi na numer telefonu, z którego kontaktował się on bezpośrednio z Klientem lub za pośrednictwem Serwisu na numer podany na stronie www.blisco.pl lub adres e-mail biuro.gaps@gmail.com
 2. Spółka nie rozpatruje zgłoszeń i reklamacji Klientów związanych z realizacją Zamówień przez Wykonawców Usług.

 

VII. Reklamacje – Spółka

 

 1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Serwis.
 2. Podmiotem właściwym do rozstrzygania wszelkich reklamacji dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jest Spółka.
 3. Klient kieruje reklamacje wskazane w pkt 1 powyżej w formie pisemnej lub na adres e-mail podany na stronie Serwisu.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta lub jego nazwę, dane adresowe do korespondencji oraz opis przedmiotu reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji przez Spółkę.

 

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów wskazane w Formularzu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług na rzecz Klientów i Wykonawców Usługi określonych niniejszym Regulaminem, a także w celu przekazywania Wykonawcom Usługi zgłoszeń i reklamacji. Do przetwarzanych danych należą w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefony, adres e-mail oraz inne niezbędne do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.
 3. Spółka ma prawo rejestrować rozmowy telefoniczne celem zapewnienia dbałości o jakość świadczonych usług, jakość obsługi Klienta oraz dla ewentualnych celów dowodowych.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych wskazanych w pkt 2 powyżej oraz na rejestrowanie rozmów telefonicznych, w szczególności w celu realizacji Usługi.
 5. Spółka zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Podanie danych wskazanych w pkt 2 powyżej jest dobrowolne. Niepełne uzupełnienie Formularza o te dane może jednak opóźnić lub uniemożliwić przekazanie lub realizację Zamówienia.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do archiwizowania danych w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2017.
 2. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Spółka zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Serwisu: www.blisco.pl.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz o prawach konsumenta.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.